Mesures de govern

1 PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Mantenir la tradició industrial en harmonia amb els nous temps.

La promoció econòmica i la creació de llocs de treball és, actualment, un dels temes que generen més interès, les raons són òbvies. Però alhora, és on l’Ajuntament hi té menys a dir, són els ciutadans i ciutadanes els màxims responsables a tirar endavant l’economia del municipi. Això no vol dir que ens hàgim de quedar de braços plegats, l’Ajuntament ha de tenir un paper proactiu, posant les coses fàcils a aquells sarrianencs i sarrianenques que vulguin emprendre negocis i ajudant a trobar un lloc de treball a qui ho necessiti. L’Ajuntament ha de ser intermediari entre les empreses i els treballadors i dinamitzadors del teixit econòmic del nostre poble. Èxits com la finestreta única empresarial, el butlletí de promoció econòmica o la coordinació amb el pla Acc1ó de la Generalitat són exemples del que hem fet i volem continuar fent.

PROPOSTES

1- L’anterior legislatura es va redactar un Pla Estratègic que concloïa dient que Sarrià hem de continuar especialitzats en la indústria paperera, potenciant les activitats derivades i les fases finals del procés industrial. També ens aconsellava afavorir la creació d’empreses de serveis a l’eix de l’avinguda de França aprofitant els fluxos de mobilitat. Ara toca aprofundir en el Pla Estratègic, entenent que no és un document estàtic sinó dinàmic que ens ha de servir de full de ruta per encarar la promoció econòmica del municipi.
2- Cal també continuar amb la tasca de la taula rodona de Desenvolupament Local, encarregada de fer el seguiment del Pla Estratègic i d’aportar idees a l’Ajuntament en relació a la promoció econòmica.
3- La primera prioritat serà omplir el buit que ha deixat la Torras amb una altra empresa paperera, serem insistents per tal de trobar alguna indústria interessada a ubicar-se a l’espai que deixa la fàbrica i que creï llocs de treball.
4- Buscar estratègies per millorar el teixit econòmic sense oblidar que també s’ha d’ajudar a les persones que necessitin feina afavorint que les empreses del municipi utilitzin la borsa de treball de l’Ajuntament a l’hora de contractar treballadors. L’Ajuntament – com ja hem fet aquests anys- ha d’oferir assistència personalitzada a les persones aturades que ho demanin.
5- Volem defensar i potenciar l’estructura de petit comerç de Sarrià i millorar la difusió dels productes de qualitat dels comerços locals donant als comerciants la oportunitat d’informar mitjançant el Sarrià Actiu. Així mateix, procurarem donar tot el recolzament possible per contribuir a la especialització i la requalificació de l’oferta comercial.  
6- Volem potenciar el mercat municipal amb dues propostes. Fer un mercat de Festa Major i organitzar un mercat de tardes els mesos d’estiu, especialitzat en productes ecològics i de proximitat.
7- Volem posar l’accent en el consum responsable, potenciar els productes de proximitat i ecològics. Volem que Sarrià vagi en camí de ser un poble slow.
8- Per atraure turisme de Girona, implantarem un aparcament per autocaravanes a la zona del Mas Boscosa, buscant mecanismes perquè els turistes utilitzin els comerços de Sarrià en les seves compres quotidianes.
9- Seguirem treballant en oferir totes les eines d’assessorament i tutela pel que fa a l’autoocupació. Volem ser un municipi cooperatiu i per això ajudarem a la creació de noves empreses, especialment en forma de Cooperatives.
10- Vist que el Consell Comarcal no creu en el projecte del Centre de Visitants, farem complir el que disposa el conveni i en tot cas, buscarem usos adequats a les necessitats del municipi per aquest espai. Usos adequats per al nostre municipi.

 2 SERVEIS A LES PERSONES: Ajudar les persones que ho necessiten per enfortir la comunitat

Els serveis a les persones han ocupat una part molt important de les tasques de l’Ajuntament des que va començar la crisi del 2007. Les institucions tenen la responsabilitat d’ajudar a aquelles persones que més ho necessitin, només així podran enfortir la comunitat, millorar la convivència i fer que aquesta crisi econòmica no sigui també una crisi de valors.

PROPOSTES

Serveis Socials

11- Engegarem un programa de gestió de la cafeteria i espai sociocultural El Coro amb un projecte d’aula-taller enfocat a la inserció laboral. Això permetrà disposar de personal encarregat de la gestió diària de l’espai.
12- Conjuntament amb les Associacions de Veïns volem impulsar un pla pilot per crear un Banc del Temps. És a dir, un intercanvi de temps (hora per hora) entre persones que volen compartir-lo amb altres persones oferint i rebent serveis i coneixements.
13- Les beques de menjador les gestiona el Consell Comarcal, però s’ha de fer un seguiment dels nens i nenes que rebin aquestes ajudes durant la resta d’àpats. També continuarem insistint en el reforçament d’ajuda d’aliments.
14- Definirem un programa de seguiment i atenció als joves que ni estudien, ni treballen i es troben en risc d’exclusió.  
15- Seguirem amb els programes d’ajuts d’urgència a families que no poden fer front a les despeses més bàsiques.
16- La pobresa energética és un problema evident i que també ens afecta. Per això, insistirem en la línea iniciada amb la tarifa ecosocial de l’aigua buscant nous descomptes per a col·lectius més vulnerables i al mateix temps ajudarem a fer cumplir el Codi de Consum pel que fa a la prohibició de talls de subministrament a les famílies amb pocs recursos.   
17- Continuarem amb el programa que permet pagar les taxes municipals realitzant tasques al municipi, és a dir, pagant les taxes amb temps i treball en lloc de amb diners.
18- Fa temps que funciona el programa d’inserció laboral per persones amb penes menors per la justícia realitzant tasques de suport a la brigada municipal. L’èxit d’aquest programa ens aconsella consolidar-lo i ser un referent per altres municipis.
19- Introduirem clàusules socials en tots els concursos públics i punts en la concessió de subvencions que incentivin la inserció laboral i les ajudes als més necessitats.
20- No ens agrada que hi hagi cases buides al nostre municipi i encara menys gent sense casa per falta de recursos, és per això, que engegarem un programa de masoveria urbana, on els llogaters podran tenir accés a l’habitatge a canvi de fer-se càrrec del seu manteniment i millora. Farem d’intermediaris per a gestionar els conflictes que puguin aparèixer.

Gent Gran

21- Enfortir la xarxa d’atenció a la gent gran: fruit de que cada vegada hi ha més gent gran també haurem d’intensificar la xarxa de seguiment. A través dels habituals punts d’atenció com són el CAP, el Coro, Serveis Socials però també sumant-hi noves implicacions: comerciants, entitats, associacions, etc.  
22- Impulsarem el programa RESPIR, dirigit a persones i famílies que tenen a càrrec persones grans amb grau de dependència. Amb la voluntat fonamental de poder oferir moments de descans als cuidadors i al mateix temps poder cobrir demandes puntuals.
23- Pensant en les persones grans que se senten soles dinant a casa, engegarem un servei de menjador social per la gent gran on, per un preu molt assequible, es podrà dinar de manera acompanyada i amb una dieta equilibrada. Serà un projecte comú amb entitats socials.
24- Sovint al nostre municipi coneixem casos de gent gran que es veu obligada a viure sola. Podem ajudar-hi obrint la possibilitat que gent jove, pagant un lloguer assequible, vagi a compartir habitatge amb la gent gran que ho vulgui.
25- Treballarem per anar ampliant la ràtio del Servei d’Atenció a Domicili per a gent gran. Actualment cobrim el doble de població que la mitjana comarcal. Volem cobrir més llars. El mateix que amb el servei de Teleassistència: amb el que farem noves campanyes per arribar a més gent.  
26- Intensificarem el Servei de Bon Dia incloent-hi nous perfils de gent que viu sola.
27- Promourem programes intergeneracionals perquè gent gran i jove intercanviïn experiències i coneixements.
28- Volem que la gent gran sigui autònoma i gaudeixi de la vida, per ajudar-hi millorarem les prestacions de la targeta pel bus per la gent gran (+70) per facilitar la mobilitat.

Equitat de gènere


29- Vetllarem des de la política local per garantir que els sarrianencs i les sarrianenques tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats.
Ensenyament
30- L’educació no es limita al sortir de l’escola, el nostre entorn educa els nens i nenes que han de formar el Sarrià de demà. Hem d’enfocar l’ensenyament dels infants des d’una visió integral. Amb aquest fi, ens proposem redactar un projecte educatiu de poble que faci de full de ruta dels valors i aptituds que volem transmetre a les futures generacions.
31- Els propers anys seran d’importància vital per l’ensenyament al nostre municipi, podent obrir una nova escola o fer un institut conjuntament amb Sant Julià de Ramis. Des del govern vetllarem perquè la decisió de la Generalitat sigui la més satisfactòria per a les necessitats dels sarrianencs.  Per això al POUM hem previst un espai al Pla de l’Horta (10.000m2) per acollir un nou centre educatiu.
32- Tot i plantejar projectes globals, cal no oblidar els petits detalls que fan que la vida d’alumnes i mestres sigui més còmode. En aquesta línia, construirem una passera que vagi de les aules d’infantil a les de primària. També cal anar treballant per mantenir i millorar els patis i fer un magatzem. També plantejarem la instal·lació de plaques solars per cobrir les necessitats d’aigua calenta i estudiarem instal·lar una caldera de biomassa per l’edifici d’infantil.  
33- Noves edicions del Premi Isidre Macau. L’obrirem a estudiants d’altres centres més enllà de l’IES Narcís Xifra.

Esports

34- Plantejarem una solució per l’acabament del Pavelló Municipal (vestuaris).
35- Ens cal una pista polivalent coberta (per a la pràctica esportiva però també per moltes altres activitats): la nostra proposta serà cobrir la pista de Sarrià de Dalt. Aquesta, però, serà una decisió que posarem a debat.
36- Creació d’un rocòdrom al Pavelló Municipal.
37- Cal potenciar el critèrium esportiu, consolidar­lo com la festa de l’esport sarrianenc.
38- Potenciarem i augmentarem els tornejos esportius d’estiu.
39- Millorarem la gestió esportiva: Farem xerrades tècniques periòdiques sobre tecnificació però també sobre gestió d’entitats.
40- Augmentarem la xarxa de carril­bici: un cop previst o pressupostada la Via Verda, seguirem amb la consolidació d’itineraris en bicicleta per tot el poble (enllaçant, especialment, equipaments).   
41- Xarxa d’itineraris pels entorns del municipi, seria interessant que tinguessin suport digital per evitar el vandalisme, com ha passat amb altres camins marcats.

3 GOVERN OBERT: Nova política al servei dels ciutadans. Més transparència, accessibilitat i participació.

 
En els propers anys, les administracions públiques hauran de fer un esforç per millorar aspectes que cada vegada seran més transcendents per enfortir la democràcia com són la transparència, la participació i la col·laboració. Votar cada quatre anys ha deixat de ser suficient, la ciutadania demana participar de les decisions del dia a dia. Agafem aquesta demanda i la plasmem en la nostra manera de fer. Volem ser un Govern Obert. És a dir, una administració en diàleg permanent amb els ciutadans i que ofereixi tota la informació necessària per assegurar la participació.  

PROPOSTES

Transparència


42- Millorarem la web municipal, plataforma de comunicació preparada per assumir tots els compromisos de transparència que marca la llei.   
43- Publicarem totes les dades municipals necessàries per a la presa de decisions en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Alhora proposem un canal perquè tothom pugui demanar aquelles que no estiguin publicades
44- Consolidarem la publicació dels ordres del dia dels plens municipals i n’assegurarem la retransmissió pública, en temps real, via web municipal.
Participació ciutadana
45- Volem elaborar uns pressupostos municipals participats.
46- Convocatòria d’Audiències Públiques per a temes transcendents per a la gestió del municipi amb participació oberta a tothom. Se’n convocarà, com a mínim, una d’anual de caràcter general que es farà durant el primer trimestre de cada any.
47- Contacte directe amb els regidors: Establir un calendari de Comissions de Govern obertes i itinerants (fes un cafè amb els regidors).
48- Reforçarem la tasca dels Consells Sectorials (Poble, Cultura, Ensenyament, Dona i Esports) i crearem els que determina el Reglament de Participació i que encara no s’han creat: Joventut, Polítiques Socials i Territorial.
49- Aprofundirem en el projecte “democràcia a l’escola” dirigit als alumnes de 5è i 6è de l’Escola Montserrat.
50- Proveirem la web de l’ajuntament d’un calendari que inclogui totes les activitats que s’organitzen al poble i vetllarem per mantenir-lo actualitzat. Promoure les activitats amb l’objectiu de generar comunitat, ja que “fer poble” és la millor manera de fomentar la participació.

Hisenda

51- Tenim molt clar que els diners no són neutrals i que els pressupostos no són només tècnics, sinó que són la traducció en diners de les prioritats d’un govern. Per aquest motiu, la hisenda i els comptes de l’ajuntament han de ser transparents i participats a l’hora que clars i comunicatius per facilitar que entre tots els sarrianencs podem decidir on volem que es destinin els diners del nostre poble.
52- Publicarem els pressupostos, també la liquidació i l’estat d’execució en cada moment. Cada equipament disposarà d’un punt d’informació telemàtic on els ciutadans podran consultar el cost de funcionament l’equipament.
53- Per què les entitats del poble siguin més conscients dels diners que se’ls dedica, els pressupostos inclouran els diners en concepte indirectes (llum, local, etc.) que es dedica a cada entitat.
54- Durant l’última legislatura s’ha aconseguit reduir el deute fins al 61%, si no hagués estat pel tancament de la Torras, els pressupostos del 2015 haguessin pogut tenir partida per inversions. Per aquest motiu, continuarem treballant com fins ara, essent rigorosos amb l’elaboració dels pressupostos per poder sortir del pla d’ajust.
55- Procurarem donar informació sobre la despesa municipal conjuntament amb els rebuts de la contribució (en què es gasten els nostres impostos?).
56- Continuarem l’esforç iniciat per seguir complint la llei de morositat que ens obliga a pagar els proveïdors a 60 dies.
57- Prendrem mesures per rebaixar la factura de l’enllumenat públic –actualment és de 300.000€ anuals- fent ús de tecnologies més eficients o explorant fórmules més imaginatives com podria ser la instal·lació d’una planta de biomassa. Tenim clar però que el manteniment ha de continuar a càrrec d’una empresa local, per mantenir la immediatesa i celeritat en el servei.
58- Continuarem amb la feina de renegociar tots els contractes de serveis de l’ajuntament per tal de rebaixar-ne el cost buscant preus cada vegada més competitius.  
59- Proposarem la creació d’una tarifa plana en el pagament dels impostos municipals al llarg  de tot l’any.  

Noves tecnologies


60- Crearem una aplicació pregonera 2.0 per dispositius mòbils per tal de fomentar l’ús de l’eina de comunicació directa respecte l’espai públic i consolidar a twitter l’etiqueta #milloraSarria.
61- Seguirem fent “escolta activa” a les xarxes socials. Dialogant constantment amb els ciutadans.
62- Proposem potenciar Ràdio Sarrià i consolidar-la com el portal informatiu del poble, reforçant el portal web i les emissions digitals però sense renunciar als orígens, és a dir, a les emissions per ràdio. En aquesta línia, la nova pàgina web de l’ajuntament integrarà la pàgina de Ràdio Sarrià.
63- Cal oferir punts públics d’accés a internet, amb ordinadors disponibles en equipaments municipals i amb punts de wi-fi gratuït.
64- Continuarem la millora de l’equipament informàtic de l’ajuntament, tasca ja molt avançada, ja que és l’única manera de garantir la seguretat de les dades i a la vegada permet millorar la gestió.

4. TERRITORI:

Tenir els carrers nets i endreçats millora la qualitat de vida i és responsabilitat de tots. El paper dels Ajuntaments és clau per tenir carrers i espais naturals de qualitat on poder-nos passejar, gaudir del paisatge i sentir-nos orgullosos del nostre poble.

PROPOSTES

Urbanisme

65- El POUM de Sarrià serà aprovat de manera definitiva pel govern de la Generalitat. Un cop aprovat ja disposarem de l’eina essencial per  planejar els nous espais i ordenar els antics amb una nova normativa més adequada a les necessitats actuals i futures de Sarrià. Amb punts fonamentals com els plans de millora a l’entorn de l’Av. De França i els antics accessos Ap-7, els àmbits de Mas Boscosa i Pla de Dalt.
66- Aprovats els estatus de creació, toca posar en marxa i dotar de contingut l’Ens de Gestió Urbanística de l’Àrea Urbana de Girona, conjuntament amb Girona, Salt, Vilablareix i Fornells de la Selva; concretant el que serà la Trama Urbana Consolidada de Girona, una eina que garantirà noves oportunitats d’activitat comercial.
67- Cal planificar el creixement de la Piscina Municipal. La única possibilitat és cap a la zona de les oficines de Torras a l’altre costat de la riera. Hem començat a gestionar una cessió durant aquest mandat a través d’un conveni urbanístic (amb altres implicacions de millora del sector). Volem consolidar el projecte.    
68- S’està redactant el Mapa de Capacitat Acústica i l’Ordenança de Sorolls que se’n derivarà. Serà feina de la propera legislatura aprovar-los.
69- Seguirem amb el recolzament a totes les comunitats de veïns que vulguin fer obres de millora als seus edificis. Al mateix temps, posarem totes les ajudes possibles per rehabilitar les cases més antigues per tal de rejovenir els veïnats.  
70- S’executarà el projecte de millora de la carretera de la Pujada a Montagut (Golf).  Al mateix temps, cal seguir amb el pla de reasfaltatge i senyalització dels carrers amb més mal estat i accions concretes per eliminar barreres arquitectòniques segons el Pla d’Accessibilitat local.
71- Pla de seguiment dels solars sense edificar per detectar-ne les deficiències i problemes per poder-hi actuar buscant, sobretot, usos alternatius per a la comunitat (horts urbans, parcs, etc.)
Mobilitat i entorn
72- Finalment s’ha desencallat la construcció de la Via Verda carril-bici que ens connectarà amb Girona. Durant la propera legislatura tocarà executar aquest projecte.
73- Disposem d’espais natural de gran valor que sovint són poc coneguts i que els hem de protegir.
74- Elaborar el catàleg de patrimoni i elements d’interès natural del poble.  

5. CULTURA, FESTES I PATRIMONI. Dinamisme en la tradició. Mirar el passat per encarar el futur.

La cultura i les festes són les encarregades de generar el sentiment d’unió d’un poble, de generar comunitat, identitat i sentit de pertinença a un col·lectiu. Per què això sigui així, la cultura ha de ser generada des de baix i les festes han de ser organitzades entre tots i totes. La cultura no és un acte elitista sinó una expressió col·lectiva, així ha de ser i per això treballarem. Les entitats culturals de Sarrià han de poder seguir fent la seva tasca de creadors i difusors de cultura i l’Ajuntament tenir la responsabilitat de facilitar-los aquesta tasca al màxim.

PROPOSTES

Festes

75- Festa Major: Els últims anys s’ha fet una tasca important per anar-la millorant i adaptant-la als nous temps, innovacions com la batalla entre blaus i grocs són exemples del camí iniciat . Cal continuar aquesta tasca, revisant contínuament el format de la nostra Festa i anar donant més autonomia a la comissió de festes per tal que sigui la màxima encarregada.
76- A més d’una Festa on celebrar que som sarrianencs, la Festa Major també ha de ser un exponent de la cultura popular catalana però sense oblidar la innovació, estant oberts als nous fenòmens culturals. Una filosofia que es podria resumir en “més Dj’s i més sardanes”.
77- Millorarem la cavalcada de Reis.
Cultura
78- Es concretarà el projecte de protecció i museïtzació del jaciment arqueològic de la Vil·la Romana del Pla de l’Horta amb càrrec a l’1% cultural signat amb ABERTIS per les obres de l’AP7. El projecte permetrà resguardar i fer visitable aquest espai. D’altra banda, seguirem amb les campanyes d’excavacions i anàlisi a través de la Universitat de Girona.
79- Redactarem el projecte de reforma del teatre del Centre Cultural Parroquial Mn. Domingo Casanelles i Ramada de Sarrià de Dalt. A mesura que es trobi el finançament anirem renovant l’edifici per convertir-lo en un espai digne i modern, adequat a les necessitats del poble.
80- Volem ordenar i dinamitzar tota l’activitat a partir dels centres de creació cultural:
Casa de la Música (edifici Masó): l’edifici Masó al carrer Major, s’ha anat convertint en un espai de promoció i ensenyament de la música moderna. Seguirem en aquesta línia consolidant-lo com un espai de referència en l’àmbit musical.
Casa del Teatre (CCP Mn. Domingo): aprofitarem els espais que actualment no tenen ús per destinar-los a la creativitat i producció teatral. Oferirem l’espai a entitats i companyies locals i d’arreu perquè en facin un pol creador que afavoreixi la cultura teatral al municipi.
Casa de les Arts (edifici Masó): aprofitant els espais no utilitzats de l’edifici Masó, volem crear un espai on es puguin trobar artistes dedicats a les arts plàstiques. L’edifici Masó pot ser un espai de creació i també d’exposició de les obres d’artistes.
Espai Apaga la Tele (ATV): L’associació Cultural Apaga la Tele ha aconseguit que el local s’hagi convertit en un referent de la música alternativa en directe. Disposar d’un espai per concerts i de locals d’assaig pels grups locals ha generat un pol de creació musical al municipi, amb infinitat de grups musicals de diferents estils al marge dels circuits comercials. La tasca de l’Ajuntament ha de ser continuar facilitant aquesta tasca donant suport a l’associació.
Les nits al Coro: El teatre-cafè de petit format de les “Nits al Coro” ha demostrat ser un model d’èxit, acostant persones de fora del municipi a gaudir dels espectacles oferts. Cal continuar amb aquest format.
81- Per tal de que la Biblioteca Municipal continuï sent el centre fonamental de la cultura al poble, treballarem amb Sant Julià per trobar un mecanisme que ens permeti mancomunar aquest servei.
82- Potenciarem la fira del paper i li donarem un nous aires convertint-la en la Festa del Paper, organitzant-la entre tots i on la cultura hi ha de tenir un paper fonamental.
Patrimoni
83- Sarrià som un poble ric en patrimoni, tenim la Vil·la Romana, una necròpolis visigoda, el Pi de la Bateria, esglésies amb valor patrimonial, etc. Espais que han protagonitzat la nostra història i que hem de conèixer millor, espais que inclourem en una guia digital dels espais històrics del nostre poble.
84- Els mots formen part de la nostra cultura local i són un element d’identitat i de lligam amb el passat. Per aquest motiu volem iniciar un programa de preservació i difusió dels noms tradicionals de les cases.
85- Volem impulsar la preservació de la memòria oral mitjançant un projecte per enregistrar en vídeo les persones més gran del nostre poble perquè comparteixin les seves vivències amb tothom.
86- L’Arxiu Històric Municipal conté documents d’interès històric que ens ajuden a entendre el nostre passat col·lectiu. Volem posar-lo en valor per a donar a conèixer la nostra història.
87- La XARXAR és una xarxa de municipis amb obra pública de l’Emília Xargay. Volem donar un nou impuls.
88- Volem fer un reconeixement permanent als treballadors i les teballadores del paper a través d’una escultura que els simbolitzi. La nostra voluntat es que representi la figura de les comptadores del paper (una figura emblemàtica i poc tinguda en compte). Per això, farem un concurs d’idees.

6. SEGURETAT I SERVEIS PÚBLICS. Un poble on s’hi visqui tranquil i amb qualitat.

Els pobles tenen un grup de persones que la seva màxima preocupació és permetre que la gent visqui tranquil·la i en un entorn de qualitat. Es tracta de policies municipals i de treballadors de la brigada. Ells són els encarregats de vigilar que els carrers siguin segurs i ben cuidats, de fer que els sarrianencs puguem gaudir del nostre poble.

PROPOSTES

Serveis públics


89- Treballarem per reduir la despesa energètica en l’enllumenat públic. Un cop fet l’anàlisi treballarem per substituir la lluminària desfasada per tecnologia de baix consum com la tecnologia LED. També seguirem amb la millora puntual i prepararem la inversió general a tota la xarxa municipal. Cosa que representarà un estalvi del voltant del 50% de la factura elèctrica i ser un municipi més sostenible.
90-  Volem continuar reduint el consum energètic dels equipaments fent nous passos:
Substitució del sistema de climatització del Centre Cívic la Cooperativa
Substitució dels focus del Pavelló Municipal
Introduir nous sistemes de generació de calor a través de la instal·lació de sistemes de biomassa.
91- En la línia del Pacte Social de l’Aigua, treballarem durant els propers quatre anys per preparar la remunicipalització (control 100% públic) del servei d’abastament d’aigua, conjuntament amb la resta de municipis que formem part de la companyia AGISA.
92- Millorarem els mecanismes de manteniment preventiu dels espais públics amb un calendari d’actuacions anual públic, per tal d’avançar-nos encara més al deteriorament dels elements urbans i ser més eficients en la resposta. També millorarem els sistemes de resposta directa a les demandes concretes dels ciutadans.
93- Aprofitant el nou concurs preceptiu del servei de jardineria, definirem novament les necessitats, objectius i metodologia d’actuació en els jardins públics.
94- Millorarem, modernitzarem i dimensionarem els parcs infantils de barri per generar espais suficients per una població que va creixent.
95- Cal una substitució progressiva i per zones dels arbres que generen més problemes en voreres i en la recollida de fulles, especialment dels plataners, per altres espècies més amables. Aquesta inversió suposarà un estalvi en manteniment d’espai públic i en hores de jardineria.
96- Solucionarem els problemes de clavegueram dels punts que encara són conflictius al mateix temps que seguirem amb el programa d’intervencions de manteniment de la xarxa a la plaça Emília Xargay, a la Via Augusta i als carrers Major, Sant Gaietà i Mossèn Cinto Verdaguer (ja previst).
97- Un dels principals enemics dels carrers nets són els excrements de gos. És necessari conscienciar als seus propietaris que han de recollir-los. Procurarem habilitar espais tancats per a l’esbarjo dels gossos.
Seguretat
98- Seguirem treballant conjuntament amb els Mossos d’Esquadra de forma quotidiana i amb campanyes específiques.
99- Seguirem amb la col·laboració amb la Policia Municipal de Girona treballant per mancomunar serveis en la línia d’acabar consolidant una veritable policia metropolitana, el nostre horitzó. Tanmateix, ens cal intensificar la vocació de policia de barri amb més presència i més contacte directe amb els veïns.
100- Crearem un grup de Protecció Civil.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map